top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Transform Digital (hierna te noemen: TD), gevestigd en kantoorhoudende te Naarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 301.68.311.
Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij schriftelijk anders met u wordt overeengekomen. De door u gehanteerde eigen voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met onze voorwaarden. In het geval dat beide voorwaarden strijdig zijn, hebben onze voorwaarden voorrang.

 

Begrippen
Partijen: Klant en Transform Digital (TD).

 

Klant/opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, inclusief eventuele rechtsopvolgers, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n), verder te noemen: ’Klant’.
 

Offerte: iedere op klants verzoek door ons op schrift gestelde aanbieding.
Opdrachtbevestiging: het schriftelijke stuk waarin de overeenkomst is vastgelegd, dit kan ook de gedateerde offerte zijn, voorzien van een handtekening.

 

Overmacht: elke van de klants of TDs wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van u of ons kan worden verwacht.

1. Offertes
1.1 Al onze offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden voor één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte vergezellen, blijven TDs eigendom. Zij mogen zonder toestemming van TD niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.
1.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant staat ervoor in, dat er naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. TD zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met TD komt tot stand, nadat TD een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Daarbij is de datum van ondertekening bepalend. De opdrachtbevestiging kan ook geschieden door wederzijdse ondertekening van de door TD opgemaakte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn alleen bindend wanneer ze schriftelijk zijn overeen gekomen. Hiervoor wordt een aanvullende opdracht gemaakt onder de overeenkomst.
2.2 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
2.3 Elke overeenkomst wordt door TD aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant, te onzer beoordeling, over voldoende kredietwaardigheid beschikt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. TD is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
2.4 Klant is gehouden TD tijdig alle informatie, bescheiden en eventueel andere support te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
2.5 Als inhoudelijk betrokkene rust op klant de plicht om de TD producten en diensten op onvolledigheden te controleren en deze aan ons te melden.
2.6 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door TD of door klant geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3. Prijzen
Tenzij anders vermeld, zijn prijzen van TD exclusief het wettelijk vastgestelde BTW percentage. Inbegrepen zijn: kosten voor inzet projectwerk, licentiekosten artikelen, readers en overige materialen. Accommodatiekosten en reiskosten voor eventuele diensten/trainingen/workshops zijn voor rekening van de klant.

4. Annulering en wijzigingen
Indien klant een overeenkomst wenst te annuleren nadat deze is afgesloten, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor diensten geldt dat bij annulering binnen 4 weken vóór de afgesproken datum (bij levering dienst of bij aanvang training/workshop) 50% van de overeengekomen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering van een training/workshop binnen 2 weken vóór de afgesproken datum brengt TD 100% van de overeengekomen kosten in rekening. Bij niet verschijnen én voortijdig beëindigen van een training of workshop brengt TD 100% van de overeengekomen kosten in rekening. TD informeert  klant over een mogelijke annulering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. TD behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van een opdracht de samenstelling van personeel te wisselen. Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te veranderen. Indien dit resulteert in meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan klant als opdrachtgever worden bevestigd.

5. Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van TD houdt onder andere in dat na beëindiging van de opdracht een schriftelijk en/of mondelinge evaluatie kan plaatsvinden.

6. Overmacht
6.1 Wanneer naar oordeel van TD de overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
6.2 Is naar oordeel van TD de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
6.3 TD is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

7. Intellectueel eigendom en Vrijwaring
7.1 Alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten die op producten en diensten van TD rusten, waaronder o.a. octrooirechten, model- en merkrechten, auteurs- en naburige rechten, databaserechten en chipsrechten, blijven eigendom van TD en mogen niet door derden voor commerciële en/of andere doeleinden gebruikt worden.
7.2 Klant garandeert TD dat het gebruik van door klant verstrekte gegevens of anderszins, TD niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart klant TD voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, die derden jegens TD geldend zouden mogen maken door schending van deze garantie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 TD sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
8.2 TD haar aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de order nooit te boven gaan.
8.3 Anders dan hierin of bij de wet bepaald is TD niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
8.4 In ieder geval is TD niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor u het heeft aangeschaft.
8.5 Wanneer TD ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen data of tijden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortgekomen schade, zoals reiskosten en niet gewerkte uren.
8.6 TD gebruikt assessment tools als reflectie instrument voor een individu, team of organisatie en sluit iedere aansprakelijkheid uit.

9. Klachten
9.1 Eventuele klachten neemt TD niet in behandeling indien zij TD niet binnen 8 werkdagen na afronding van de betreffende prestatie schriftelijk heeft bereikt. Dit geldt ook voor klachten over facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en geaccepteerd.
9.2 Wanneer TD de klacht gegrond vindt, is TD wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

10. Eigendomsvoorbehoud en betaling
10.1 Geleverde zaken blijven eigendom van TD, tot het moment waarop alle door TD (krachtens de overeenkomst) verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door klant zijn betaald.
10.2 In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, staking of overdracht van klants bedrijf, of overlijden wanneer klant een natuurlijk persoon is, is TD gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van TD op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van TD op klant direct en volledig opeisbaar zijn.
10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van storting of overmaking op een door TD aangewezen bank- of girorekening. Bij trainingen en workshops dient het gehele bedrag voor aanvang van de training of workshop voldaan te zijn.
10.4 Bij betalingen later dan één maand na factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de factuurdatum. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betaling, komen voor klants rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 125,-.

11. Geschillen en toepasselijk recht
Op alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of daarop voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

 

bottom of page