top of page

General disclaimer

Deze website is een product van Transform Digital B.V., hierna te noemen 'TD'. TD accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TD is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door TD is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van TD, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die op deze site van toepassing zijn.
Aanvullend op deze disclaimer wordt voor e-mailberichten een e-mail-disclaimer gehanteerd.

 

E-Mail disclaimer

TD hecht veel belang aan een zorgvuldige opstelling en verzending van haar e-mailberichten, met en zonder bijlagen. Desondanks is het mogelijk dat berichten onvolledig zijn, onjuistheden bevatten, niet juist zijn geadresseerd en/of te laat worden ontvangen. TD aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan e-mailberichten rechten worden ontleend. De informatie verzonden in e-mailberichten inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze berichten. Indien een e-mail bericht niet juist geadresseerd is, wordt de afzender verzocht TD op de hoogte te stellen over de onjuiste adressering of ontvangst via info@enterprisesummit.nl en desbetreffend e-mail bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit haar systeem te wissen. TD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, zoals schade door virussen.

 

Op alle overeenkomsten met TD zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Deze zijn te downloaden via deze website.

bottom of page